Hóa lý và Hóa lý thuyết

Mã ngành
Chỉ tiêu 0
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)