Thạc sĩ Hóa học

Mã ngành 7310108
Chỉ tiêu 40
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
Tổng quan

Đào tạo Thạc sĩ

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện đang đào tạo chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hoá học (2 năm) với mã ngành 8440112 theo 2 định hướng gồm định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Để tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hoá học, học viên cần tích lũy đủ 60 tín chỉ cho toàn khóa học theo chương trình khung đã được phê duyệt theo các modul gồm modul lý luận chính trị 3 tín chỉ (5 %), modul hóa học nâng cao  12 tín chỉ (20 %), modul hóa học chọn lọc 6 tín chỉ (10 %), modul hóa học vô cơ 9 tín chỉ (15 %), modul hóa học hữu cơ 9 tín chỉ (15 %), modul hóa học ứng dụng 12 tín chỉ (20 %) và luận văn 9 tín chỉ (15%).

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Hoá học bao gồm kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm được cụ thể hoá ở cấp độ 3. Thang đo trình độ năng lực dựa trên thang đo 6 bậc của Bloom.

Ngoài khối kiến thức kỹ năng chung trong toàn Đại học Huế gồm giáo dục chính trị, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khối kiến thức, học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành cập nhật cùng với kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Khi thực hiện luận văn tốt nghiệp, học viên vận dụng các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng và phương pháp được học để thực hiện các nghiên cứu về nghiệp vụ, chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Với chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, các thạc sĩ được đào tạo từ Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ đầy đủ các kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, có khả năng làm việc độc lập, tự tin trong môi trường làm việc, từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc hiện tại của học viên cũng như giúp những học viên tìm kiếm những công việc tốt hơn hoặc tiếp tục theo học chương trình đào tạo cao hơn của khoa là trình độ tiến sĩ.