Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển

Tháng 3 năm 1957, Viện Đại học Huế được thành lập gồm 4 Phân khoa Đại học: Khoa học, Văn khoa, Sư phạm, và Luật khoa. Ban Lý - Hóa, tiền thân của Khoa Hóa học hiện nay, là một trong ba Ban đầu tiên của Phân ban Khoa học của Viện Đại học Huế lúc bấy giờ, gồm: Ban Lý - Hóa, Ban Toán - Cơ, và Ban Vạn vật.

Tháng 10 năm 1976, trường Ðại học Tổng hợp Huế được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Phân khoa Khoa học và Văn Khoa của Viện Ðại học Huế trước đây với Khoa ghép là Toán - Lý, Hoá - Sinh - Ðịa, Văn - Sử - Ngoại ngữ. Năm 1980, Khoa Hóa học được tách ra từ Khoa Hoá - Sinh - Ðịa với cơ cấu 2 Bộ môn, gồm: Hóa Lý và Hóa Hữu cơ. Giai đoạn 1982 - 1990, Khoa Hóa phát triển thành 5 Bộ môn bao gồm Hóa Lý, Hóa Hữu cơ, Hóa Vô cơ, Hóa Phân tích, và Hóa Kỹ thuật.

Từ năm 1990, Khoa Hóa chuyển từ khu Morin về số 27 Nguyễn Huệ (nhà D - 77 Nguyễn Huệ hiện nay). Qua nhiều lần sắp xếp lại nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thay đổi cơ cấu tổ chức các Bộ môn trực thuộc nhằm đáp ứng với yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học, đến năm 2015 Khoa Hóa ổn định với 4 Bộ môn là Hóa Lý, Hóa Hữu Cơ, Hóa Vô cơ, và Hóa Phân tích.

Đến tháng 01 năm 2018, Khoa Hóa có 4 Bộ môn và 29 cán bộ. Trong đó có 1 Giáo sư, 6 Phó Giáo sư, 7 Tiến Sĩ, 12 Thạc sĩ, và 2 cử nhân.

0

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

0

SINH VIÊN ĐẠI HỌC

0

ĐỀ TÀI NCKH

0+

ĐỀ TÀI ĐÃ TRIỂN KHAI

Lãnh đạo Khoa

GS. TS. Đinh Quang Khiếu
0
ThS. Lê Lâm Sơn