Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện đang đào tạo chương trình Tiến sĩ với 3 chuyên ngành gồm Hoá phân tích (mã ngành 9440118), Hoá lý thuyết và hoá lý (mã ngành 9440119) và Hoá hữu cơ (mã ngành 9440114). Thời gian đào tạo tối thiểu là 3 năm đối với hình thức tập trung liên tục, thời gian có thể kéo dài hơn 3 năm đối với hình thức tập trung không liên tục.

Để tốt nghiệp Tiến sĩ các chuyên ngành trên, nghiên cứu sinh cần tích lũy đủ 8 tín chỉ của các học phần kiến thức mở rộng trong chuyên ngành đào tạo để phục vụ cho quá trình làm luận án tiến sĩ và báo cáo 3 chuyên đề và 1 tiểu luận tổng quan liên quan đến luận án trong thời gian 2 năm đầu của quá trình đào tạo.

Luận án tiến sĩ (70 tín chỉ) là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn  đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội.

Chương trình đào tạo tiến sĩ tại khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là chương trình đào tạo mở rộng chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành chuyên sâu, do vậy, các tiến sĩ được đào tạo từ Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ đầy đủ các kỹ năng cao để nghiên cứu khoa học, hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành, có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, từ đó phục vụ tốt hơn cho công việc hiện tại của học viên hoặc tiếp tục những chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ nhằm nâng cao tối đa trình độ kiến thức và kỹ năng.