Khoa Hóa sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với Giáo sư Jonathan Lindsey trường Đại học North Carolina về vấn đề xin học du học sau Đại học ở phòng Thí nghiệm của GS Jonathan.

THÔNG BÁO

Khoa Hóa sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với Giáo sư Jonathan Lindsey trường Đại học North Carolina về vấn đề xin học du học sau Đại học ở phòng Thí nghiệm của GS Jonathan.

Thời gian: 22/12/2020 vào lúc 8h30 am (Vietnam time)

Địa điểm: online trên máy tính

Thành phần: Sinh viên, học viên cao học, Nghiên cứu sinh, các giảng viên có nhu cầu học sau đại học.

Đăng ký: Gửi thư đến email dinhquangkhieu@gmail.com để nhận đường links tham gia.

Mọi thông tin về trường xem trang Web

http://www.ncsu.edu/chemistry/people/jsl.html

Nội dung của buổi trao đổi có các phần sau

(1) introduction in Vietnamese (by Khiem Chau Nguyen, 4th-year PhD student at NC State, alumnus of HCMC University of Science); 2–3 minutes.

(2) Overview of the graduate program and application process (by Prof. Reza Ghiladi, Director of the Graduate Program); 10 minutes.

(3) questions and answers by Khiem, Reza, Duy Chung (alumnus of HCMC University of Technology) and Vy-Phuong Tran (alumna of HCMC University of Science) and myself, in Vietnamese or English; any duration.  

Đây là cơ hội để các em sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh nào có nhu cầu du học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Mỹ.

Trân trọng

 

                                                                                   Trưởng Khoa Hóa học

                                                                                  GS.TS. Đinh Quang Khiếu