THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

1. Đề tài: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ZIP-67/rGO, ZIP-67/C3N4 VÀ ỨNG DỤNG

Người trình bày: NCS. HUỲNH TRƯỜNG NGỌ

Địa điểm: PHÒNG HỘI THẢO KH2, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ. SỐ 77 NGUYỄN HUỆ, TP HUẾ

Thời gian: 08g00 ngày 25 tháng 01 năm 2021

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tham dự

2. Đề tài: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ VẬT LIỆU TỪ GLUCOMANNAN

Người trình bày: NCS. LÊ LÂM SƠN

Địa điểm: PHÒNG HỘI THẢO KH2, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ. SỐ 77 NGUYỄN HUỆ, TP HUẾ

Thời gian: 14g30 ngày 25 tháng 01 năm 2021

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tham dự