THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

Thông báo về bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS. Trần Thanh Tâm Toàn và NCS. Nguyễn Mậu Thành

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

1. Đề đài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH VỚI GRAPHEN OXIT ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN

Người trình bày: NCS. TRẦN THANH TÂM TOÀN

Địa điểm: PHÒNG HỘI THẢO KH2 – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

Thời gian: 8g00 ngày 18 tháng 7 năm 2020

2. Đề đài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC TRÊN CƠ SỞ GRAPHEN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI ĐỘC TRONG CÁC MẪU MÔI TRƯỜNG

Người trình bày: NCS. NGUYỄN MẬU THÀNH

Địa điểm: PHÒNG HỘI THẢO KH2 – TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC

Thời gian: 14g00 ngày 18 tháng 7 năm 2020

Kính mời các Thầy Cô và mọi người quan tâm tới tham dự