Thông báo về kế hoạch đón tiếp nghiên cứu sinh, học viên cao học Khóa năm 2020